Spring naar inhoud

Winst-en-verliesrekening over 2021

Winst-en-verliesrekening over 2021

In €

    2021 2020
Huuropbrengsten 11 42.602.556 41.861.888
Opbrengsten servicecontracten 12 2.342.851 2.361.151
Lasten servicecontracten 13 -2.378.419 -2.255.603
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 14 -1.402.484 -1.430.627
Lasten onderhoudsactiviteiten 15 -15.465.964 -14.083.389
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16 -8.464.425 -8.786.324
Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille   17.234.115 17.667.096
       
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 17 2.717.944 3.043.794
Toegerekende organisatiekosten   -28.847 -29.594
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille   -1.780.556 -2.169.268
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille   908.541 844.932
       
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 18 4.847.871 -4.099.802
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 102.468.751 78.543.089
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille   107.316.622 74.443.287
       
Kosten overige activiteiten 20 - -192.690
Totaal van nettoresultaat overige activiteiten   - -192.690
       
Overige organisatiekosten 21 -1.729.401 -1.471.749
Kosten omtrent leefbaarheid 22 -667.562 -829.414
Bedrijfsresultaat   123.062.315 90.461.462
       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 1.292 572
Rentelasten en soortgelijke kosten 24 -6.707.212 -7.190.727
Totaal van financiële baten en lasten   -6.705.920 -7.190.155
       
Totaal van resultaat voor belastingen   116.356.395 83.271.307
Belastingen 25 -891.244 -1.074.570
       
Totaal van resultaat na belastingen   115.465.151 82.196.737
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting