Spring naar inhoud

Kasstroomoverzicht 2021

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

In €

  2021   2020  
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten        
Operationele ontvangsten        
Huurontvangsten 42.677.721   41.845.092  
Vergoedingen 2.190.697   2.277.100  
Overige bedrijfsontvangsten 522.409   223.189  
Ontvangen interest -   30.247  
Saldo ingaande kasstromen   45.390.827   44.375.627
         
Operationele uitgaven        
Erfpacht -   968  
Betalingen aan werknemers -3.960.684   -3.912.570  
Onderhoudsuitgaven -12.269.457   -11.767.666  
Overige bedrijfsuitgaven -8.474.195   -9.156.586  
Betaalde interest -7.592.470   -7.045.369  
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -152.828   -52.554  
Verhuurdersheffing -4.404.140   -4.832.640  
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -289.894   -487.070  
Vennootschapsbelasting -3.108.726   -2.314.884  
Saldo uitgaande kasstromen   -40.252.394   -39.568.372
         
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten   5.138.433   4.807.255
         
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten        
MVA ingaande kasstroom        
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB 2.905.628   2.877.850  
(Des)Investeringsontvangsten overig DAEB -   1.312.449  
Totaal van tntvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa   2.905.628   4.190.299
         
         
MVA Uitgaande kasstroom        
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB -555.897   -3.941.341  
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB -55.827   -711.133  
Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB -15.757.544   -14.329.888  
Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB -8.762   -6.641  
Investeringen overig -87.150   -537.481  
Totaal van verwervingen van materiële vaste activa   -16.465.180   -19.526.484
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA   -13.559.552   -15.336.185
         
FVA        
Ontvangsten overig 6.210.175   -  
Uitgaven overig -610.500   -  
Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa   5.599.675   -
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten   -7.959.877   -15.336.185
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Financiering ingaande kasstromen        
Nieuwe te borgen leningen 36.500.000   30.900.000  
Nieuwe ongeborgde leningen niet-DAEB- investeringen 554.800   -  
Tussentelling inkomende kasstromen   37.054.800   30.900.000
         
         
         
         
Financiering uitgaande kasstromen        
Aflossing door WSW geborgde leningen -33.832.058   -21.276.202  
Aflossing ongeborgde leningen DAEB- investeringen -11.680   -  
Tussentelling uitgaande kasstromen   -33.843.738   -21.276.202
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten   3.211.062   9.623.798
    389.619   -905.132
Toename van geldmiddelen   389.619   -905.132
         
Geldmiddelen aan het begin van de periode 4.682.886   5.588.018  
Geldmiddelen aan het einde van de periode 5.072.505   4.682.886  
    389.619   -905.132
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting