Spring naar inhoud

Onze huurders

Onze huurders

Patrimonium wil als woningstichting vanuit haar eigen visie op ‘goed wonen’ een betrouwbare en efficiënte verhuurder zijn van kwalitatief goede en betaalbare woningen aan mensen die financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire levensbehoefte te voorzien. Patrimonium huisvest verschillende doelgroepen en spant zich in om het voor haar huurders een goede verhuurder te zijn. In dit hoofdstuk geven we per doelgroep of op onderwerp de belangrijkste zaken weer.

Doelgroepen

Urgenten
Woonurgentie Groningen behandelt de aanvragen van woningzoekenden voor woonurgentie. Met woonurgentie krijgt iemand die in een ernstige noodsituatie verkeert voorrang bij het verkrijgen van woonruimte. Dit betekent dat de woningzoekende een aanvulling van 100 punten krijgt op de gespaarde punten. Urgente grote gezinnen (huishoudens met twee of meer kinderen) krijgen bij echtscheiding of relatiebreuk een aanvulling tot 200 punten. Het is dan mogelijk om op relatief korte termijn een andere woning te vinden.

Huisvesten kwetsbare personen
In de prestatieafspraken Groningen zijn voor de periode 2020-2021 afspraken gemaakt en is de samenwerking opgenomen rond het huisvesten van kwetsbare personen.

Kwetsbare personen en uitgezette huishoudens
 • Bureau Woonkans:
  Het inplaatsen van deze mensen doen de corporaties op basis van driehoekscontracten tussen corporatie, een begeleidende instelling en de bewoner. Het traject wordt begeleid door Bureau Woonkans. Een zorgvuldige toewijzing en waar mogelijk spreiding over het woningbezit zijn de uitgangspunten bij het inplaatsen van deze groep. 
 • Proefwonen:
  Bij Proefwonen vindt de toewijzing van de woningen alleen plaats wanneer een instelling of organisatie de zorg of de begeleiding garandeert. De instelling huurt de woning eerst zelf voor een periode van één jaar en na een evaluatie wordt bepaald of de huurovereenkomst met de bewoner kan worden afgesloten. 
 • Tweede Kansbeleid:
  Woningzoekenden die als huurder op grond van een gerechtelijk vonnis vanwege huurschuld of overlast zijn ontruimd door één van de Groninger woningcorporaties komen in aanmerking voor het Tweede Kansbeleid. Onder voorwaarden wordt via Bureau Woonkans of via hulpverleningsinstanties volgens het principe van Proefwonen geherhuisvest. 

In 2021 zijn 130 woningen aan kwetsbare personen en uitgezette huishoudens verhuurd (81 in 2020). Het aantal te plaatsten kwetsbare personen heeft te maken met de vraag vanuit Woon-urgentie Groningen. 

In totaal voor heel Groningen waren er 612 urgentieaanvragen in 2021 (589 in 2020). Patrimonium heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Dit is conform de beleidsuitgangspunten. Patrimonium wil zich specifiek inzetten op de zwakkeren in de samenleving.

Vergunninghouders
Samen met de andere corporaties in de stad ligt er een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Patrimonium heeft in 2021 41 woningen verhuurd aan vergunninghouders . In 2020 waren dit 18 woningen. Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de huisvesting van urgenten, kwetsbare personen en vergunninghouders over de laatste twee jaren.

Doelgroep 2021 2020
Urgenten 18 21
Urgentie/proefwonen 37 21
Urgentie/woonkans 16 10
Urgentie/vergunningshouders 41 18
Wijkvernieuwing 18 11
Totaal 130 81
% van toegewezen woningen 24% 14%

Tabel huisvesting urgenten en bijzondere doelgroepen
In 2020 is de wijkvernieuwing weer opgepakt door collega corporaties; daarom hebben we in het afgelopen jaar ook wijkvernieuwingsurgenten gehuisvest. We hebben in 2021 18 wijkvernieuwings-urgenten gehuisvest.

Specifieke doelgroepen
Tot de specifieke doelgroepen behoren, onder anderen, de verhuringen in het kader van intermediaire verhuur. In een woning of gebouw worden wooneenheden aan instellingen en stichtingen verhuurd, die vervolgens mensen plaatsen die opvang en zorg krijgen vanuit deze instellingen. Voor de verhuur zijn de regels van het passend toewijzen van toepassing. In 2021 heeft Patrimonium 373 van onze verhuureenheden verhuurd aan: 

 • Stichting Exodus:
  - Opvang en begeleiding van ex-gedetineerden die een positieve start wensen te maken bij hun terugkeer in de maatschappij.
  - Een fasehuis als tussenvorm in het traject om zelfstandig te kunnen gaan wonen.
 • Het Leger des Heils:
  - Een locatie met een programma gericht op (re)integratie in de samenleving voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen.
  - Een begeleidingstraject van ex-gedetineerden. Een tussenvorm als opmaat naar regulier wonen.
  - Negen appartementen ten behoeve van begeleid wonen van (ex)gedetineerden en (ex)verslaafden.
  - Fasehuizen en satellietwoningen om bewoners voor te bereiden op zelfstandig wonen.
  - Dagopvang ten behoeve van thuis- en daklozen.
 • Stichting Christelijke Verslavingszorg Noord Nederland ‘TerWille’:
  - Drie locaties voor dagbehandeling verslavingszorg. Deze stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp aan mensen die een verslavingsprobleem hebben.
 • Stichting Limor:
  Een woonvoorziening met plaats voor 25 thuis- en dakloze mensen die hun onderkomen kwijt zijn of dreigen kwijt te raken en die geholpen worden weer een plek in de samenleving te krijgen.
  - Drie woningen die bestemd zijn als een aanleun- of fasewoning van de woonvoorziening.
 • Stichting Lentis: 
  - Een beschermde woonvorm voor jongeren in de leeftijd tot 23 jaar, bedoeld voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook niet zelfstandig kunnen wonen. Met ondersteuning van Lentis kunnen zij er langere tijd onder begeleiding wonen en tegelijkertijd een psychiatrische behandeling krijgen.
  - Een woonvorm met eenheden voor jongeren, met een andere zorgvraag.
  - Bij beide woonvormen zijn satellietwoningen in de directe omgeving om onder de zorg van Lentis te blijven.
 • Stichting NOVO: 
  - Een satellietwoning nabij een locatie van deze organisatie.
 • Jongerenzorg:
  - Is gespecialiseerd in hulpverlening aan jongeren. Als zelfstandig wonen niet meer lukt, bieden wij begeleid of beschermd wonen.
 • Stichting De Zijlen:
  - Hier wonen mensen met een beperking. 

Passend toewijzen

In 2021 waren er totaal 546 mutaties (585 in 2020), waarvan 531 mutaties voor de primaire doelgroep. In het verslagjaar zijn voor de primaire doelgroep de volgende aantallen en percentages toegewezen. 

 1. Aantallen eenpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werdant
 2. Aantallen tweepersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd
 3. Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd

Tabel toewijzingen primaire doelgroep

    Basishuur
(afhankelijk van leeftijd)
<= Kwaliteits-kortingsgrens > Kwaliteits-kortingsgrens
<= Laatste aftoppingsgrens
> Laagste aftoppingsgrens
<= Liberalisatiegrens
%
1.a Eenpersoonshuishoudens   < 0,00 / 0,00 Basishuur - 442,46 442,46 - 633,25 633,25 - 752,33  
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 23.725 0 70 232 0 100
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 23.725 1 8 37 34  
AOW leeftijd of ouder, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 23.650 0 5 16 0 100
AOW leeftijd of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 23.650 0 0 7 4  
  Totaal 1 83 292 38  
             
1.b Tweepersoonshuishoudens   < 0,00 / 0,00 Basishuur - 442,46 442,46 - 633,25 633,25 - 752,33  
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 32.200 0 2 57 2 96,7
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 32.200 0 0 4 8  
AOW leeftijd of ouder, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 32.075 0 0 5 0 100
AOW leeftijd of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 32.075 0 0 2 1  
  Totaal 0 2 68 11  
             
1.c Drie- en meerpersoonshuishoudens   < 0,00 / 0,00 Basishuur - 442,46 442,46 - 633,25 633,25 - 752,33  
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 32.200 0 0 39 0 100
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 32.200 0 0 3 8  
AOW leeftijd of ouder, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 32.075 0 0 0 0 100
AOW leeftijd of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 32.075 0 0 1 0  
  Totaal 0 0 43 8  
             
Totaal aantal toewijzingen (1.a + 1.b + 1.c)         546 100
             
Aantal met inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht         428  
Aantal passend met inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht         426  
Percentage passend met inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht         99,5  

Op grond van bovenstaande tabel heeft Patrimonium in 2021 bijna 100 % passend kunnen toewijzen.

80-10-10 Monitor
Op grond van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn de woningcorporaties gehouden 80% van haar vrijkomende huurwoningen met een huurprijs tot € 752,33 toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 40.024 (= doelgroep I). Voor maximaal 10% van de toewijzingen mogen zij daarvan afwijken en woningen toewijzen aan bepaalde huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 tot en met € 44.655 (= doelgroep II) en voor maximaal 10% van de toewijzingen en met een inkomen boven € 44.655 (= buiten doelgroep). In 2021 zijn 7 woningen toegewezen aan een huishouden met een inkomen hoger dan € 40.024.

Op basis van de aangeleverde inkomensgegevens komen wij tot de volgende aantallen en percentages verhuring aan de doelgroep:

Tabel toewijzingen 80-10-10

Doelgroep 1 Doelgroep 2 Buiten doelgroep Totaal
Inkomen Inkomen Inkomen  
<= 40.024 40.024 t/m 44.655 >= 44.655  
539 4 3 546
98,72% 0,73 0,55  

Toewijzingsbeleid

We wijzen onze woningen die vrijkomen toe via WoningNet. Ingeschreven woningzoekenden kunnen dagelijks reageren op het woningaanbod. Het aanbieden van een woning vindt plaats op basis van inschrijfduur en op basis van profielen. Hierdoor verwachten we de wachttijden te verminderen en de slaagkansen te vergroten.

Huurders Platform Patrimonium Groningen

De HPPG bestaat uit een algemeen bestuur (8 personen) en een dagelijks bestuur (3 personen). HPPG heeft voor 2021 een jaarprogramma gemaakt en gaat kijken naar wegen om contact te hebben met huurders en welke scholing er nodig is. Een externe adviseur begeleidt de huurdersorganisatie. De HPPG-leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. De organisatie heeft zes wekelijks overleg met de HPPG. In het kader van de Overlegwet huurder verhuurder heeft Patrimonium met de HPPG gesproken over ‘het bod 2021’ en de jaarlijkse huurverhoging. In ‘het bod’ worden de jaarlijkse prestatieafspraken vastgelegd tussen de corporaties en de gemeente.

Huurverhoging

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Voor 2021 heeft het kabinet besloten om de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland te bevriezen. Er is in 2021 daarom geen huurverhoging geweest.

Huurcommissie

De huurder kan bij de Huurcommissie terecht met een bezwaar tegen de voorgestelde huur-verhoging, met het niet eens zijn met een huurverhoging na een woningverbetering, met een verzoek van tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud of als de huurder het niet eens is met de jaarafrekening voor de servicekosten. Deze commissie heeft in 2021 vier verzoeken met betrekking tot Patrimonium als verhuurder in behandeling genomen en twee verzoeken uit 2020  afgerond. Daarbij zijn twee verzoeken ongegrond verklaard en twee (uit 2020) waarbij de huurder in het gelijk is gesteld; één verzoek is nog in behandeling en één verzoek is opnieuw in behandeling genomen naar aanleiding van verzet van de huurder op de uitspraak van de Huurcommissie dat de zaak niet ontvankelijk was.

Klachtencommissie Groninger corporaties

Deze klachtencommissie bemiddelt of brengt een advies uit aan de corporatie. Huurders en woningzoekenden kunnen bij de Klachtencommissie terecht met klachten over bijvoorbeeld:

 • Woonurgentie Groningen (beslissing urgentieaanvraag e.d.);
 • De toepassing van de regels van toewijzen woningen
 • De dienstverlening van de corporatie;
 • De wijze waarop ze zijn behandeld door de corporatie;
 • De hoogte van aanvullende vergoedingen bij wijkvernieuwing;
 • De vervangende woonruimte bij wijkvernieuwing;
 • De manier waarop de herhuisvesting wordt geregeld bij wijkvernieuwing.

In 2021 heeft de commissie 12 klachten over Patrimonium ontvangen. Tien klachten zijn ingetrokken of afgehandeld na afspraken tussen Patrimonium en de huurders; bij één klacht is tot een schikking gekomen en één klacht is nog in behandeling. Om het aantal klachten te reduceren hebben we een interne klachtenprocedure vastgesteld, zodat de huurder makkelijk bij ons terecht kan om zijn klacht over onze dienstverlening te melden. 

Mutaties

Huurders kunnen de huurovereenkomst elke werkdag opzeggen mits het geen algemeen erkende feestdag of weekend is, met een opzeggingstermijn van één maand.

Er waren 546 mutaties in 2021. Gemiddeld zijn dit 45,5 opzeggingen per maand. De mutatiegraad is daarmee 8,4% van het totale woningbezit (9,2 % in 2020). En daarmee lager dan vorig jaar. De mutaties naar type woning blijft stabiel.

Stadsbreed is er weinig doorstroom; huurders blijven langer in hun eigen woning omdat er weinig aanbod is. De wachttijden zijn lang. Huurders die al langer een woning huren, betalen een lage huur waardoor verhuizen naar een andere woning niet aantrekkelijk is. 

Leegstand bij mutatie
De leegstand bij mutatie is verder afgenomen. Aan enige leegstand bij mutatie is niet te ontkomen omdat er regelmatig nog mutatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Patrimonium doet de vervanging van keukens, douches en toiletten bij mutatie. De mutatieleegstand in 2021 is 1,4%. 

Verhuisredenen

Van de opgezegde woningen geeft één vijfde aan dat het kopen van een woning (in de stad of daarbuiten) de reden is geweest van de verhuizing. Daarnaast zijn persoonlijke omstandigheden de belangrijkste reden. De verhuisreden van de grootste groep huurders is onbekend. 

Ontruimingen

In 2021 is er 1 ontruiming geweest, het ging daarbij om een huuruitzetting op basis van huurschuld. Ontruimingen in verband met huurschuld willen we zoveel mogelijk voorkomen. Patrimonium draagt op grond van huurschuld weinig zaken over aan de deurwaarder. Het hele traject met betrekking tot achterstanden wordt intensief gevolgd en er wordt ingezet op een persoonlijke benadering van de huurder. Er waren geen uitzettingen op basis van overlast. Ten aanzien van overlastzaken is er ook veel tijd en aandacht besteed aan verschillende zaken.  Daardoor hebben we meer uitzettingen kunnen voorkomen. 

Huurachterstand

We benaderen huurders met betalingsachterstanden actief. Voordat de vordering in handen wordt gegeven van de deurwaarder, wordt aan huurders de mogelijkheid geboden om de betaling te regelen. De huurachterstand bedroeg € 734.873 eind 2021 (€ 771.190 in 2020) en exclusief zorgplaatsen en nevenruimten € 465.620 in 2021 (€ 491.879 in 2020). Het aantal huurders met een achterstand bedraagt 612 (576 per 31-12-2020). Eind 2021 waren 80 vorderingen in handen gegeven van de deurwaarder (60 per 31-12-2020). We zien in 2021 dat het aantal huurders met een huurachterstand is toegenomen en dat huurders vaker meerdere maanden achterstand in de betaling van hun huur hebben. De als oninbaar af te schrijven huur bedroeg € 77.805 in 2021. Corona en hogere lasten zijn mogelijke oorzaken.

De VoorzieningenWijzer

In 2021 is de pilot in de gemeente Groningen om te onderzoeken of de VoorzieningenWijzer breder kan worden ingezet, afgerond. Naast de gemeente Groningen hebben ook alle corporaties hieraan deelgenomen. Het aantal inwoners van de gemeente Groningen dat gebruik heeft gemaakt van de VoorzieningenWijzer is lager uitgevallen dan we vooraf hadden gehoopt. Mede door Corona hebben we tijdens de pilot gezien dat het aantal ‘no shows’ (afspraak gepland, maar geen gesprek plaatsgevonden) hoger was dan normaal. Toch waren er voldoende aanknopingspunten om de pilot eind 2021 op te nemen in de reguliere uitvoering, zodat de VoorzieningenWijzer deel gaat uitmaken van de gemeentelijke regelingen voor minima in Groningen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid bepaalt in belangrijke mate of huurders ergens met plezier wonen. Woningzoekenden nemen de leefbaarheid mee in hun keuzes voor een woning. Als de algemene ruimte in een wooncomplex en de woonomgeving schoon en opgeruimd is, voelen huurders zich welkom, prettig en veilig.

In de Woningwet wordt aangegeven wat wel en niet onder leefbaarheid mag vallen. Ook maken afspraken over investeringen in leefbaarheid onderdeel uit van de prestatieafspraken van gemeente, huurdersorganisatie en corporatie. Het maximumbedrag voor leefbaarheid is € 131,37 per jaar per DAEB eenheid (prijspeil 2021) We hebben in verschillende wijken aandacht gehad voor de leefbaarheid ook in samenwerking met partners. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd in het kader van Leefbaarheid.

Tabel leefbaarheid

Onderwerp
Personeel schoonservice
Bussen schoonservice
Werkzaamheden sociaal domein (personeel)
Leefbaarheidsonderhoud wijken
Conciërges/huismeesters
ZINN pas
Bewonersruimten
Bij Bosshardt Beijum
Bijdrage projectleiders 4 prioritaire wijken

Ideeën voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven voor en door huurders dienen gericht te zijn op behoud of verbetering van de woongelegenheden, of de direct daaraan grenzende omgeving, of het effect van deze handeling leefbaarheid in het algemeen wel ten goede komt. De verzoeken worden per individueel beoordeeld.

Prioritaire wijken
Patrimonium heeft vanuit de prestatieafspraken met de gemeente Groningen gewerkt aan vitale en leefbare wijken. Ook door middel van de vier wijkvernieuwingswijken (prioritaire wijken) heeft Patrimonium haar bijdrage geleverd aan de leefbaarheid. Het betreft de wijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt en De Wijert. De leefbaarheidsconsulenten hebben aan diverse projecten/initiatieven een bijdrage geleverd.

Extra Schoonservice
De aanblik van de stad wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving. Door de overheid worden vanuit sociale overwegingen werkgelegenheidsregelingen ontwikkeld en gefinancierd waardoor mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en ingezet kunnen worden voor onder andere dit soort projecten. Door deze financiële bijdrage wordt het in de praktijk betaalbaar.
Aangesproken door het idee dat meer mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen in combinatie met de mogelijkheid om de leefbaarheid van de stad te vergroten, heeft Patrimonium in overleg met Werkprojecten Groningen sinds 1997 het Extra Schoon Service project opgezet. Het gaat om twee teams van twee personen. De twee ploegen rijden vijf dagen in de week door het gehele werkgebied van Patrimonium. Al het afval wordt verwijderd. 

Woonomgeving

Patrimonium heeft drie opzichters mutatie & wijkbeheer in dienst die onder anderen tot taakhebben zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de woonomgeving. Het gaat dan niet alleen omhet algemene groen en de openbare portieken, maar ook om het onderhoud van de voor- en/ofachtertuin van de woningen. Bewoners die hun tuin verwaarlozen, spreken we aan op hunverantwoordelijkheid. Ze worden verplicht de voortuin netjes te maken. Bij nalatigheid hierin wordthet tuinonderhoud uiteindelijk in opdracht van Patrimonium uitgevoerd door een hoveniersbedrijf,voor rekening van de huurder.
Ook besteden deze opzichters aandacht aan het verwijderen van graffiti. Zodra ze horen of zien datwoningen of gebouwen zijn beklad, regelen ze dat de graffiti wordt verwijderd. Vaak gebeurt dat nogdezelfde dag. Netheid bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de wijk en is daarmee belangrijkvoor een goede leefbaarheid.
Met de collega-corporaties en de gemeente vindt waar nodig overleg plaats over de kwaliteit vanhet beheer van het groen en de bestrating. De werkzaamheden kunnen daardoor beter op elkaarworden afgestemd, wat eveneens leidt tot kwaliteitsverbetering.
In sommige wijken vindt 1x per jaar een wijkschouw plaats. Dit gebeurt in wisselende samenstellingmet onder anderen een vertegenwoordiging van de huurdersvereniging en vertegenwoordigers vande collega-corporaties en gemeente. Bewoners ervaren dit doorgaans als zeer positief. 

Overlastzaken

In 2021 waren er 153 overlast- en zorgmeldingen, dit is een stijging ten opzichte van 2020. Tevens is de aard van het overlast complex en vraagt het om meer samenwerking en afstemming met netwerkpartners. Het huisvesten van kwetsbare doelgroepen met de nodige zorg, vraagt meer inzet en maatwerk vanuit het team Sociaal Domein. Door de inzet van de leefbaarheidsconsulenten draagt Patrimonium er zorg voor dat meldingen van geluidsoverlast, burenruzies, extreme vervuiling, zorgmeldingen rondom psychiatrische en verslavingsproblematiek, adequaat en zorgvuldig worden behandeld.
Met name in situaties waar het gaat om burenruzies, heeft Patrimonium er regelmatig voor gekozen om professionele Buurtbemiddeling in te zetten via het MJD. Verder zijn in 2021 de contacten en overleggen met diverse buurthuiskamers/recreatieruimten geïntensiveerd.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken Groningen zijn de uitvoeringsafspraken vastgelegd tussen de gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties in de stad Groningen. De prestatieafspraken zijn onderdeel van de Woningwet. In 2021 is er voor een langere termijn (2021 – 2025) een ambitiekader geschreven, waar elk jaar de prestatieafspraken aan worden toegevoegd. In de prestatieafspraken worden de ambities vertaald in activiteiten voor het komende jaar. Als basis voor de prestatieafspraken stelt elke individuele corporatie jaarlijks ‘het bod’ vast, welke besproken wordt met haar huurdersorganisatie.

Ambitiekader

In 2021 is het gemeentelijke ambitiekader vastgesteld waarin we onze ambities hebben vastgelegd voor de thema’s waar we als huurdersorganisaties, corporaties en gemeente gezamenlijk aan werken. Het ambitiekader gaat over wat we willen bereiken, en is bedoeld om onze droom en langjarige ambities uit te spreken. Onze ambities spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor onze inwoners. Samen werken we aan een ongedeelde gemeente met gemengde en vitale wijken, buurten en dorpen, waar een plek is voor iedereen. De ambities maken we concreter door op thema aan te geven waar we over vijf jaar willen staan en aan de hand van welke indicatoren we dit gaan monitoren. We benoemen inhoudelijke- en procesvoornemens die de gezamenlijke realisatie van de ambitie ondersteunen. Deze voornemens zijn -met de kennis van nu- geformuleerd voor een periode van vijf jaar. Het geheel vormt het kader voor de jaarlijkse prestatieafspraken (daden). In de prestatieafspraken leggen we, als inlegvel van dit ambitiekader, vast wat corporaties, huurdersorganisaties en gemeente dat jaar gaan doen om onze ambities te bereiken. Dit bestaat uit een optelsom van de afzonderlijke biedingen op het ambitiekader en eventuele aanvullende procesafspraken.

Seniorenhuisvesting

Patrimonium kent meerdere seniorencomplexen, vaak met een recreatiezaal waar bewoners activiteiten kunnen organiseren. Ook onze nultredenwoningen (benedenwoningen, portiek-etagewoningen met lift, galerijflats met lift) zijn geschikt voor seniorenhuisvesting. Onze ervaring is dat senioren bij het ouder worden liever niet verhuizen, en als dat toch nodig is willen ze graag in dezelfde wijk blijven wonen. Als gevolg van het overheidsbeleid moeten senioren zo lang mogelijk thuis wonen als ze beperkingen krijgen.

Huurdersoordeel volgens Aedes benchmark

Voor het prestatieveld Huurdersoordeel hebben we net als voorgaande jaren het bedrijf KWH ingeschakeld. KWH heeft voor ons gedurende vijf maanden op vier onderdelen een korte enquête afgenomen (via mail/telefoon) van onze huurders. De vier onderdelen zijn: nieuwe huurders, huurders met reparatieverzoek, vertrokken huurders en ervaren woonkwaliteit. Het laatste onderdeel, ervaren woonkwaliteit, wordt gebruikt voor het prestatieveld onderhoud & verbetering.

Tabel scores huurdersoordeel

  2021 2020 Gemiddelde score sector 2021 Gemiddelde score sector 2020 2021 2020
Prestatieveld Huurdersoordeel         C B
Nieuwe huurders 7,7 7,5 7,7 7,7 B C
Huurders met reparatieverzoek 7,3 8,0 7,7 7,7 C A
Vertrokken huurders 7,2 7,0 7,6 7,5 C C

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn er vanaf dit jaar vaste klassegrenzen die vooraf bekend zijn en niet meer afhangen van hoe alle corporaties scoren. Hierbij komt de verdeling naar A, B of C op basis van 1/3 te vervallen. Voor alle deelscores (Nieuwe huurders, Reparatieverzoeken en Vertrokken huurders) gelden dezelfde grenzen. In onderstaand schema staan de nieuwe klassegrenzen weergegeven.

Net als vorig jaar hadden we een 7,5 als doel gesteld, hiermee zouden we (volgens de nieuwe deelscores) een B score behalen. Vooraf hadden we gedacht de cijfers van vorig jaar minimaal te continueren, waarbij we het cijfer van de vertrokken huurder zeker konden verbeteren. Hoewel we het cijfer van de vertrokken huurder en nieuwe huurder iets hebben kunnen verbeteren, is onze beoordeling voor huurders met een reparatieverzoek gedaald. 

Huurders geven aan dat ze vonden dat het (te) lang duurde voordat hun reparatieverzoek uitgevoerd kon worden of ze waren onvoldoende geïnformeerd over de langere wachttijden door Corona. Dit zien we ook terug in de cijfers. 

Komend jaar gaan we met KWH wederom het hele jaar uitgebreid onderzoek doen naar de klant-tevredenheid, waarbij we met behulp van KWH tussendoor gaan kijken (en waar nodig bijsturen) waar we kunnen verbeteren. 

ZAV-beleid

ZAV staat voor “Zelf aangebrachte veranderingen”, veranderingen die de huurder zelf aanbrengt in de woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad of een vergrote kamer door het uitbreken van een muur. Patrimonium geeft huurders de ruimte om de woning in te richten naar eigen smaak en voorkeur. Wel hanteert Patrimonium hiervoor duidelijke spelregels, het ZAV-beleid.

 • Voor onroerende zaken, dit zijn zogenaamde ‘aard- en nagelvaste’ veranderingen, zoals bijvoorbeeld een dakraam, keukenblok, ander tegelwerk, wandcontactdozen, plavuizen, granol, andere deuren, enz. kan een ZAV-aanvraag worden gedaan. Dit dan door het formulier ZAV-aanvraag te downloaden en in te vullen.
 • Voor roerende zaken zoals bijvoorbeeld zachte vloerbedekking, laminaat, gordijnen, een douchecabine, buitenverlichting, gordijnkappen, vensterbanken en losse kasten, is geen toestemming nodig.

In de wet is geregeld dat huurders veranderingen mogen aanbrengen in hun woning. Wij vinden hetbelangrijk dat de woning zoveel mogelijk aan de wensen van de huurders voldoet. Daarom kan erveel in goed overleg. Het aanbrengen van veranderingen in de woning roept natuurlijk wel de nodigevragen op. Op onze website is alle informatie over het ZAV-beleid te vinden. 

Klantportaal

Patrimonium heeft in 2021 een klantportaal voor haar huurders in gebruik. Dit betekent een optimalisatie van de dienstverlening, de huurder kan beter en sneller worden bediend. De huurder kan met gepersonaliseerde inloggegevens aan de slag gaan in een eigen online ‘Mijn Patrimonium’ omgeving en gemakkelijk zaken regelen, inzien en/of wijzigen. Zaken zoals de persoonlijke gegevens (huursamenstelling/contractinformatie), het plannen van een reparatie-verzoek of het stellen van een vraag.

In de onderstaande tabellen is weergegeven hoeveel gebruik wordt gemaakt van het klantportaal. Onze ambitie is dat huurders zoveel mogelijk gebruik gaan maken van het klantportaal. Aan het eind van 2021 heeft 30% van alle huurders een actieve registratie (1.794 huurders).

  Q1 Q2 Q3 Q4
Nieuwe inschrijvingen 689 157 33 44
Serviceopdrachten 224 153 161 134
Contactmomenten 134 70 56 117

Het aantal serviceopdrachten dat via het klantportaal wordt ontvangen is met gemiddeld 4% in 2021 nog laag. De meeste serviceopdrachten worden telefonisch gemeld. We verwachten dat op termijn steeds meer verzoeken worden gemeld via het klantportaal zodat de telefoonbelasting afneemt. 

  Q1 Q2 Q3 Q4
Serviceopdrachten 224 153 161 134
Totale serviceopdrachten 4.494 4.088 4.289 4.643
Percentage via klantportaal 5% 4% 4% 3%
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting