Spring naar inhoud

Onze medewerkers

Onze medewerkers

Kantoor en thuiswerken

Ook 2021 was een bijzonder jaar. Maar wel een jaar waarin we inmiddels gewend waren om elkaar online via Teams te spreken. En een jaar waarin we elkaar in de zomermaanden weer meer fysiek konden ontmoeten. Een groot gedeelte van de medewerkers vond het heerlijk om elkaar weer op  kantoor te treffen. Andere medewerkers vonden een balans door deels op kantoor en deels thuis te werken. Medewerkers hebben onze huurders bediend op een wijze zoals zij het van ons gewend waren. Daar zijn we trots op.  

Ontwikkeling medewerkers

Tijdens de tweede lockdown zijn een aantal trainingen niet opgezet of afgezegd.  De ene training verliep prima online maar een andere type training moet echt fysiek worden gevolgd. In 2021 zijn de verplichte trainingen zoals BHV, de-escalatietrainingen en NEN-cursussen voor onze technisch servicemedewerkers doorgeschoven naar 2022. Binnen alle afdelingen hebben medewerkers trainingen gevolgd. Van functiegerichte trainingen tot breder ontwikkelingsgerichte trainingen. Het scholen en ontwikkelen van medewerkers blijft binnen Patrimonium erg belangrijk om de verbinding te houden met de ontwikkelingen in de maatschappij.

Medewerkers

Afgelopen jaar hebben twee medewerkers afscheid genomen in verband met flex-pensioen. Eén medewerker is op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. En één medewerker had een tijdelijk contract i.v.m. wijzigingen binnen de afdelingen. We hebben van één medewerker afscheid genomen i.v.m. langdurige ziekte.

Binnen de afdeling Klant & Maatschappij is een organisatorische verandering doorgevoerd. Door het inrichten van het Klantenpunt kunnen we onze huurders nog beter en sneller helpen bij hun vragen. Met de organisatorische verandering hebben we ook de benaming van de functies aangepast (Medewerker Klantenpunt, planner, verhuurmakelaar en teamleider Klantenpunt en verhuur).

Er gebeurt veel op het gebied van digitalisering en automatisering. Per eind 2021 is er een nieuwe functie; projectadviseur data & informatie. Patrimonium heeft de ambitie om meer nieuwbouw te plegen. Om onze ambities waar te kunnen maken is binnen afdeling Vastgoed de functie van projectontwikkelaar ontstaan en ingevuld.  

Er waren in 2021 geen medewerkers 25 jaar of 12,5 jaar in dienst.

Personeelsbestand

De formatie bestaat op 31 december 2021 uit in totaal 54,43 fte (2020 53.26 fte). De gemiddelde leeftijd per 31 december 2021 is 46.2 jaar (was 47,3 in 2020).

Aantal medewerkers in vaste dienst en naar dienstverband per 31-12-2021

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Man Vrouw Totaal
Aantal 43 17 60
Fulltime 34 2 36
Parttime 9 15 24

Leeftijdsopbouw medewerkers per 31-12-2021

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Man Vrouw Totaal
t/m 30 jaar 6 1 7
31 t/m 40 jaar 6 4 10
41 t/m 50 jaar 13 5 18
51 t/m 60 jaar 14 6 20
61 t/m 65 jaar 4 1 5

Aantal dienstjaren medewerkers per 31-12-2021

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Man Vrouw Totaal
0 - 12 jaar 24 11 35
13 - 25 jaar 7 5 12
26 - 40 jaar 12 1 13
> 40 jaar 0 0 0

Externe ondersteuning

Om het vaste personeel tijdelijk te ondersteunen hebben we tijdelijk personeel aangesteld of ingehuurd:

 • Controller (ZZP’er)
 • Eén ZZP’er heeft ondersteuning geboden (binnen het team P&C) op de afdeling Financiën & Bedrijfsvoering op het gebied van de jaarrekening.
 • Op afdeling Vastgoed hebben twee medewerkers eerst tijdelijke ondersteuning geboden op detacheringsbasis en zijn van daaruit doorgestroomd naar een tijdelijk contract.
 • In 2021 zijn drie nieuwe medewerkers aangesteld binnen afdeling Klant & Maatschappij om tijdelijke ondersteuning te bieden. Hiervan was één medewerker op detacheringsbasis aangesteld. 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft verkiezingen uitgeschreven in 2021. Daarmee is de ondernemingsraad bijna weer op volle sterkte. De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar gemiddeld één keer per zes weken vergaderd met de bestuurder en tweemaal met het presidium van de Raad van Commissarissen. 

Loopbaaninitiatief

Patrimonium is aangesloten bij Loopbaaninitiatief. Dit is een initiatief van de noordelijke corporaties waarin aan medewerkers de mogelijkheid wordt geboden in de regio opleidingen te volgen. Binnen Loopbaaninitiatief worden ook vacatures gedeeld en personeel de mogelijkheid geboden om bij elkaar in de keuken te kijken.

Maatschappelijke bijdrage

Als organisatie nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We vinden het belangrijk om stagiaires kansen te bieden om zich te oriënteren op diverse functies binnen onze organisatie. In 2021 hebben zeven stagiaires van diverse (v)mbo- en hbo-opleidingen een stage bij ons gelopen of een afstudeeropdracht uitgevoerd.

Patrimonium is een erkend leerbedrijf en bood in het verslagjaar een werkleertraject aan een leerling van het Alfa College. Om deze leerling te begeleiden zijn enkele medewerkers leermeester en praktijkbegeleider. Zij begeleiden de leerling in zowel de technische kant als de sociale kanten van het onderhoudsvak.

Vanuit onze missie, visie en identiteit willen we kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij al jaren door werk te bieden aan medewerkers van Iederz, BWRI en WerkPro.

Regelingen en identiteit

Binnen de organisatie zijn diverse regelingen gemaakt of geactualiseerd. De cao en de mogelijkheden om flexibeler te werken zijn besproken binnen alle teams.

Ziekteverzuim medewerkers

Mede door de toename van het aantal coronabesmettingen zien we een hoger verzuimpercentage en meer ziektedagen dan dat we gewend zijn. Het gemiddelde verzuimpercentage in 2021 is 5,05% (3,71% in 2020), de meldingsfrequentie is 0,6 % (0,71 % in 2020). Het totaal aantal ziektedagen is 1.402 (1.038 in 2020), bij 36 ziekmeldingen.

Tabel overzicht van het verzuim (in % van totale verzuim) bij aantal ziektedagen

< 7 dagen 7 tot 14 dagen 15 tot 42 dagen 43 tot 365 dagen >365 dagen
69,2 10,26 7,7 12,82 0

Organogram

(Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven)

In de onderstaande tabel zijn onze voornaamste belanghebbenden weergegeven:

Met o.a. de volgende (in)direct belanghebbenden is in 2021 gesproken:

 • HPPG (Regulier overleg met manager klant & maatschappij):
  - prestatieafspraken
  - relevante zaken waarin de HPPG advies- dan wel instemmingsrecht heeft overeenkomstig de overlegwet, zoals het huurbeleid; de klantvisie; prestatieafspraken; begroting;
 • Collega corporaties stad Groningen:
  - Informeel overleg met corporatiedirecteuren/bestuurders
  - overleg over prestatieafspraken
  - bestuurlijke overleg (samen met gemeente) over het Ambitiekader; samenwerking corporaties en gemeente bij wijkvernieuwing;  wamtetransitieplan;
 • Collega’s in de regio: gezamenlijk overleg G-13 in het kader aardbevingen en mogelijke samenwerking op andere gebieden; 
 • Gemeente Groningen: totstandkoming prestatieafspraken; contact over woonvisie, nieuwbouw; 
 • Wsw: beoordeling risicoprofiel;
 • ZINN: algemene zaken; beheer locaties Pelsterhof, Platina, Zuiderflat; 
 • Zorggroep Groningen: nieuwbouw Beijum;
 • Lentis: Leger des Heils (diverse onderwerpen);
 • Thesor: herstructurering leningen;
 • BDO: fiscale voorziening onderhoud
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting