Spring naar inhoud

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

11. Huuropbrengsten

In €

  2021 2020
Woningen en woongebouwen DAEB 40.437.544 39.470.999
Woningen en woongebouwen niet-DAEB 620.377 612.847
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 739.663 742.038
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 1.479.052 1.610.121
  42.436.005 42.436.005
Huurderving wegens leegstand -735.887 -574.117
Huurderving wegens oninbaarheid 61.807 -
  42.602.556 41.861.888

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2021 bedroeg 0,0% (1 juli 2020: 2,6%).

De huuropbrengsten in 2021 bedragen € 42,5 miljoen en zijn daarmee dan € 0,6 miljoen hoger dan de huurinkomsten in 2020 (2020: € 41,9 miljoen). Deze hogere huurinkomsten bestaan voornamelijk uit huurharmonisatie en de in exploitatie genomen nieuwbouw in 2020, die in 2021 volledig in exploitatie is geweest.

In het kader van de huursombenadering, is de totale huurverhoging voor het van toepassing zijnde deel van de portefeuille 0% (2020: 2,53%).

12. Opbrengsten servicecontracten

In €

  2021 2020
Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 2.386.733 2.388.413
Derving wegens oninbaarheid -43.882 -27.262
  2.342.851 2.361.151

13. Lasten servicecontracten

In €

  2021 2020
Servicecontracten 2.378.419 2.255.603

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast.

Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het voorgaande jaar.

14. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

In €

  2021 2020
Overige opbrengsten -240.422 -229.425
Toegerekende organisatiekosten 1.642.906 1.660.052
  1.402.484 1.430.627

Lonen, salarissen en sociale lasten

In €

  2021 2020
Lonen en salarissen 3.056.916 2.959.017
Sociale lasten 485.723 478.589
Pensioenlasten 393.190 498.987
Overige personeelskosten 623.224 399.017
  4.559.053 4.335.610

Personeelsleden

In FTE

  2021 2020
Onderverdeeld naar:    
Directie/secretariaat 3,60 3,60
Financiële administratie en bedrijfsvoering 11,30 11,00
Verhuur en bewonerszaken 9,50 10,00
Technische dienst 31,40 28,60
  55,80 53,20

Pensioenlasten

De gehanteerde pensioenregeling van Patrimonium Groningen is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling:

  • Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
  • Er is sprake van een middelloonregeling.
  • De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd.
  • De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd op risicobasis.
  • Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast met een maximum van 25% van de ouderdomspensioengrondslag respectievelijk 25% van de ouderdomspensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.
  • Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn: 

  • Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van Patrimonium Groningen.
  • Patrimonium Groningen is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting of recht op teruggave/premiekorting. Derhalve is geen voorziening opgenomen.

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2021 126% (ultimo 2020: 109,3%). De beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2021 118,8% (ultimo 2020 103,1%). Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds niet aan de minimaal vereiste 104,2% die is voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB). Er is daarom sprake van een dekkingstekort. Daarnaast is de dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 12 6,0%. SPW zal daarom in het eerste kwartaal van 2021 een herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het    pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad.
Het bestuur van het pensioenfonds heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur van het pensioenfonds zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen.

Grondslagen voor de toegerekende organisatiekosten

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur, verkoop en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid. De kostenverdeling vindt hoofdzakelijk plaats op basis van fte en loonsom.

Toerekening organisatiekosten

In €

  2021 2020
Toerekening organisatiekosten    
Lonen en salarissen 4.006.297 3.905.024
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 234.871 253.485
Overige personeelskosten 433.292 430.586
Overige toe te rekenen kosten 938.653 1.228.450
Toe te rekenen organisatiekosten 5.613.114 5.817.545
Organisatiekosten toegerekend aan:    
- Lasten verhuur en beheeractiviteiten 1.642.906 1.660.052
- Lasten onderhoudsactiviteiten 2.846.184 2.941.513
- Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 28.847 29.594
- Overige organisatiekosten 749.631 828.586
- Leefbaarheid 345.545 357.800
Totaal toegerekende organisatiekosten 5.613.114 5.817.545

De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat, op basis van het aantal fte en de loonsom. Op basis hiervan is onderstaande verdeelstaat toegepast op de toe te rekenen organisatiekosten:

  FTE
2021
Loonsom
2021
FTE
2020
Loonsom
2020
- Lasten verhuur en beheeractiviteiten 25,43% 24,89% 25,90% 25,43%
- Lasten onderhoudsactiviteiten 55,58% 53,09% 54,16% 51,32%
- Overige directe lasten exploitatie bezit 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- Lasten behorende tot nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 0,54% 0,55% 0,56% 0,55%
- Overige organisatiekosten 11,69% 15,03% 12,74% 16,49%
- Leefbaarheid 6,76% 6,44% 6,64% 6,21%
Totaal toegerekende organisatiekosten 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15. Lasten onderhoudsactiviteiten

In €

  2021 2020
Planmatig onderhoud 5.506.018 4.666.842
Mutatieonderhoud 2.787.574 2.710.465
Reparatie-/klachtenonderhoud 4.326.188 3.764.569
Toegerekende organisatiekosten 2.846.184 2.941.513
  15.465.964 14.083.389

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

In €

  2021 2020
Belastingen exploitatie 3.532.927 3.388.610
Verzekeringen 166.542 164.350
Verhuurderheffing 4.404.140 4.832.640
Overige directe kosten 360.816 400.724
  8.464.425 8.786.324

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

In €

  2021 2020
Materiële vaste activa 234.871 253.485
  234.871 253.485

17. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Voor het verkochte DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in verhuurde staat. Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.

In €

  2021 2020
Verkoop huurwoningen (daeb en niet-daeb vastgoed in exploitatie)    
Verkoopopbrengst 2.816.100 3.203.413
Af: Verkoopkosten -98.156 -159.619
Af: Toegerekende organisatiekosten -28.847 -29.594
Af: Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.780.556 -2.169.268
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 908.541 844.932

De verkoopopbrengst betreft 13 verkochte woningen (2020: 16 woningen). De door verkoop in 2021 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen, bedraagt € 1.262.354 (2020: € 1.330.511).

18. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

In €

  2021 2020
Terugneming afwaardering vastgoed in ontwikkeling 6.638.543 205.527
Waardeverandering door investeringen in bestaand DAEB en niet-DAEB Dotatie voorziening onrendabele investeringen -1.790.672 -4.305.329
  4.847.871 -4.099.802

19. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

In €

  2021 2020
Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie 99.693.075 78.221.740
Waardeveranderingen Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2.775.676 321.349
  102.468.751 78.543.089

20. Kosten overige activiteiten

In €

  2021 2020
Dotatie dubieuze debiteuren - 192.690

21. Overige organisatiekosten

In €

  2021 2020
Kosten uit hoofde van governance 584.813 349.824
Toegerekende organisatiekosten 749.631 828.586
Advieskosten 321.119 293.339
  73.838 -
  1.729.401 1.471.749

Accountantshonoraria

In €

  2021 2020
Controle van de jaarrekening 238.376 155.760
Andere controlewerkzaamheden 9.680 18.150
  248.056 173.910

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2021 zijn verricht. Naast de controle van de jaarrekening is door de accountant de dVi-controle 2021 uitgevoerd. In 2021 zijn de totale honoraria onderverdeeld in 156.5k voor Deloitte en 91.5k voor EY.

22. Kosten omtrent leefbaarheid

In €

  2021 2020
Leefbaarheidsbijdrage schone woonomgeving/overlast/veiligheid 322.017 471.614
Toegerekende organisatiekosten 345.545 357.800
  667.562 829.414

Totaal van financiële baten en lasten

23. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

In €

  2021 2020
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.292 572

24. Rentelasten en soortgelijke kosten

In €

  2021 2020
Rente op leningen overheid en kredietinstellingen -6.596.889 -7.104.850
Borstellingsvergoeding -35.091 -69.960
Overig -75.232 -15.917
  -6.707.212 -7.190.727

25. Belastingen

Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:

  2021 2020
Vennootschapsbelasting -746.244 -1.198.570
Mutatie latente belastingvorderingen -145.000 124.000
  -891.244 -1.704.570
  2021
Specificatie vennootschapsbelasting  
Vpb 2019 41.000
Vpb 2020 -4000
Vpb 2021 783.244
  -746.244

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2020: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 0,78% (2020: 1,29%).

  EUR 2021 2020
Nominale belastingdruk -28.505.795 25,00% 25,00%
       
Permanente verschillen      
Impact tariefswijziging in latenties -24.500 -0,02% 0,19%
Dotatie HIR -393.137 -0,35% 0,00%
Niet aftrekbare kosten 2.983 0,00% 0,00%
Opwaardering gebouwen 0 0,00% 0,00%
Fiscale afschrijvingen -165.784 -0,15% 0,00%
Fiscale onderhoudslast niet gewaardeerd -2.289.689 -2,01% 0,00%
Mutatie ORT -26.245.852 -23,02% 0,00%
Effect contantmaking latenties   0,00% -25,02%
Afronding en aansluiting 173.173 0,15% 0,00%
Effect niet gewaardeerde latenties   0,00% 0,02%
Mutatie VPB latentie dit boekjaar 148.000 0,13% 0,00%
Acute VPB voorgaande jaren   0,00% 0,00%
ATAD renteaftrekbeperking 1.220.813 1,07% 1,48%
Correctie voorgaande jaren -3.000 0,00% 0,07%
Mutatie latentie disagio -37.558 0,03% 0,00%
Opstaptarief (€ 200.000 tegen 16,5% i.p.v. 25%)   0,00% 0,02%
       
Effectief tarief -891.244 0,78% 1,29%

De WNT-bezoldiging van de directie en commissarissen

De bezoldiging van huidige en gewezen directie en commissarissen die in het boekjaar ten laste van de toegelaten instelling zijn gekomen, bedragen respectievelijk € 147.365 (2020: € 153.370) en € 77.975 (2020: € 79.817).

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting