Spring naar inhoud

Ons bezit

Ons bezit

Aardbeving

Effecten aardbevingsrisico op waardering
Patrimonium heeft woningen in een gebied waar aardbevingen optreden. Dit heeft in het verleden, nu en in de toekomst effect op onder meer de bedrijfsvoering en het vastgoed en de hieraan gerelateerde risico’s.

Onderstaand gaan wij in op de effecten van aardbevingen voor Patrimonium: 

 1. De risico’s en de beheersing daarvan waarna wordt aangegeven om welk vastgoed het gaat;
 2. De reeds ontstane schade en de afhandeling hiervan;
 3. De waarde en waarderingseffecten op het vastgoed in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling, en de activiteiten op het gebied van versterken en verduurzamen; 
 4. De gevolgen voor de jaarrekening. 

1. Risico’s en risicobeheersing
Door de ligging van het vastgoed wordt Patrimonium geconfronteerd met diverse belangrijke risico’s ten aanzien van de waardering van het vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen.

De risico’s kunnen als volgt worden geduid:

Vastgoed

 • Afnemende (leeg)waarde van het bezit en het risico op verdere waardedaling en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving (waardeschade). Dit in aanvulling op de demografische ontwikkelingen in de regio (indirecte waardeschade);
 • Een beperkt risico op de lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag en/of (bijvoorbeeld door onzekerheid over versterking) vertraagde oplevering van nieuwbouwprojecten en daardoor latere start van huurinkomsten (exploitatieschade);
 • Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade);
 • Een beperkt risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, dit in lijn met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen (versterkingsschade);
 • Risico van hogere bouwkosten voor nieuwbouwprojecten waar geen extra baten tegen over staan omdat deze aardbevingsbestendig moeten worden gebouwd (bouwschade).

Bedrijfsvoering

 • Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbenden, overhead en projectontwikkeling;
 • Risico van aansprakelijkheid voor schade/kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als gevolg van aardbevingen en/of het verliezen van de huurwoningen;
 • Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders;
 • Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades c.q. inspanningen om schades te behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding (huuropbrengsten en/of externe financiering) wordt ontvangen.

Over de risico’s is ook overleg gevoerd met de Autoriteit Woningcorporaties (hierna: AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW). De AW en het WSW volgen de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied. Patrimonium informeert beide partijen over de gevolgen voor haar portefeuilleplan.

De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het voorkomen van schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (artikel 6:177 lid 1 en lid 4 BW, artikel 6:174 BW lid 3 BW, 6:184 BW en/of 6:162 BW in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW).

Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de NAM op afstand gezet en de regie genomen voor het herstel van de aardbevingsschade, het versterken van de woningen en het compenseren van de waardevermindering. In 2020 is de Tijdelijke wet Groningen in werking getreden en daarbij is het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in 2021 gestart met de uitvoering van deze wet. Patrimonium gaat er dan ook vanuit dat alle vormen van schade als gevolg van de aardbevingen volledig vergoed worden door de NAM ofwel door het IMG.

2. Vastgoedbezit in aardbevingsgebied
Patrimonium heeft bezit in het gebied waar aardbevingen optreden.

Aardbevingsgebied Aantal VHE Marktwaarde WOZ waarde
Groningen 922 103.687.151 133.336.004

Het vastgoed is als volgt verdeeld over de diverse gemeenten en risicogebieden:
• De verhuureenheden in de gemeente Groningen zijn deels gebouwd boven op het gasveld (Beijum, Euvelgunne). 

Vastgoedeigenaren in de provincie Groningen, in het bijzonder Oost Groningen en in gedeelten van de stad Groningen worden geconfronteerd met schade aan het vastgoed als gevolg van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning door de NAM.
Op grond van wettelijke bepalingen is de exploitant van de gasvelden, zijnde de NAM, aansprakelijk voor alle schade als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. Patrimonium gaat er dan ook vanuit dat alle vormen van schade als gevolg van de aardbevingen vergoed worden door de NAM. 

3A. Schade aan onroerend goed (herstelschade)
Er is een schadeprocedure voor het afhandelen van fysieke schade aan het vastgoed. Herstel- en versterkingsschade worden door derden afgehandeld en Patrimonium krijgt hiervoor een marktconforme vergoeding van het IMG. In 2021 zijn in totaal 60 meldingen ingediend.

3B. Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen (waardeschade)
Aardbevingen en het risico daarop hebben een effect op de waarde van het Patrimonium bezit en daarmee de vastgoedwaardering van Patrimonium (waardedalingsschade). Dit effect werkt door op de waardering in de jaarrekening en raakt zowel de marktwaarde in verhuurde staat als de beleidswaarde.
Het effect van aardbevingen op de marktwaarde is onderdeel van de vastgoedwaardering op basis van marktwaarde in verhuurde staat zoals deze is opgenomen in de balans van Patrimonium. Hierbij zijn zowel de verwachte kasstromen als de gehanteerde parameters met de bestaande kennis ingeschat. Gezien de aard van de problematiek geldt hier een meer dan normale onzekerheid ten aanzien van de inschattingen bij de parameters zoals opgenomen in de vastgoedwaardering.
De rechtbank in Assen heeft in 2015 uitspraak gedaan waardoor waardedaling van onroerend goed als gevolg van aardbevingen aangemerkt kan worden als schade en daarmee in aanmerking komt voor een vergoeding door de exploitant, de NAM. De inhoud van dit vonnis is in januari 2018 overgenomen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Patrimonium wordt hiermee toegelaten tot een schadestaatprocedure waarin de omvang van de schade dient te worden vastgesteld. Patrimonium heeft op onder andere 30 oktober 2018 NAM aansprakelijk gesteld voor de waardevermindering. 

Het uitblijven van een minnelijke regeling met NAM is voor Patrimonium aanleiding geweest om in april 2020 de dagvaarding voor de schadestaatprocedure aan te brengen. In de dagvaarding vordert Patrimonium vergoeding van de schade die wordt geleden ten gevolge van het feit dat het bezit door de aardbevingen minder waard is geworden. 

Patrimonium heeft de berekening van de waardevermindering gebaseerd op het berekeningsmodel Invisior (gebaseerd op het model van  Prof. mr J.P. Elhorst en de heer N. Duran). Volgens dit model bedraagt voor Patrimonium de waardevermindering € 2.562.075. In de schadestaatprocedure wordt vergoeding van dit bedrag verlangd. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de commissie Hammerstein een advies voorbereid met betrekking tot de vergoeding van de waardedalingsschade. De schade wordt dan uit de civiele procesgang gehaald, maar afgewikkeld via een publiekrechtelijke regeling. Bij brief van 24 april 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat het advies aan de Tweede Kamer toegezonden. Een uitspraak in de schadestaatprocedure wordt niet eerder dan ultimo 2022 verwacht. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een civielrechtelijke en publiekrechtelijke aanspraak geldend te maken. Deze vordering is vanwege de onzekerheid niet opgenomen in de balans.

In februari 2022 heeft de NAM aangegeven bereid te zijn te spreken over een schikking. De verdere afspraken met betrekking tot het schikkingsvoorstel worden de komende periode verder uitgewerkt. Op het moment van vaststellen van de jaarrekening 2021 bestonden nog diverse onzekerheden omtrent de uitkomst van deze mogelijke schikking. De belangrijkste onzekerheden zien op de hoogte van de schikking voor Lefier, op het punt van finale kwijting en het feit dat alle corporaties tegelijk mee moeten in de schikking. De vordering is vanwege de onzekerheid niet opgenomen in de balans.

Voor de toelichting van de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is er waardedalingsschade, maar is het effect minder waarneembaar, omdat dit vastgoed gewaardeerd is op basis van de contante waarde van de toekomstige exploitatiekasstromen en de leegwaarde minder van belang is bij de waardebepaling. Voor de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar toelichting zoals opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Het effect van afnemende verhuurbaarheid in de toekomst c.q. dalende restwaarde aan einde levensduur door aardbevingsschade is op dit moment onbekend en daarmee niet in de waardering begrepen. 

3C. Versterken, verduurzamen en eisen nieuwbouw (versterkingsschade/ bouwschade)
Patrimonium heeft woningen in het aardbevingsgebied met een verhoogd risico die beoordeeld moeten worden of er verstevigd moet worden. In het MJOP is opgenomen welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 


Subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen
Sinds 10 juli 2021 is de subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen van kracht. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid voor woningcorporaties om subsidie aan te vragen voor tegemoetkoming van hun huurders en voor verduurzaming, onderhoud en verbetering van hun bezit in het aardbevingsgebied. Van het totaal beschikbare bedrag ad € 135 miljoen, heeft Patrimonium € 4,39 miljoen aangevraagd. Inmiddels heeft Patrimonium hiervan € 1,91 miljoen ontvangen. Het overige ontvangt Patrimonium in tranches in 2022 en 2023. In het najaar van 2021 heeft Patrimonium haar huurders (813) in het aardbevingsgebied conform de regeling 750 euro tegemoetkoming uitbetaald. Het overige subsidiegeld staat ter beschikking voor projecten in met name de wijk Beijum (postcodes 9736, 9737 en 9723). Per balansdatum heeft Patrimonium nog een vordering op het Rijk als gevolg van deze regeling van € 2,48 miljoen, welke op basis van toekomstige besluitvorming nog toe te wijzen is aan bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten. De subsidie zal binnen 3 jaar worden besteed.

3D. Overheadkosten
Naast kosten verbonden aan schades maakt Patrimonium ook andere kosten verbonden aan aardbevingen. Dit betreft met name in- en externe overleguren en kosten van adviseurs. In 2018 hebben de gezamenlijke corporaties in het aardbevingsgebied een akkoord bereikt over de vergoeding van overheadkosten voor de periode 2014-2020. Voor 2021 zijn nieuwe afspraken gemaakt met het Ministerie van BZK voor maximaal € 350.000 gezamenlijk aan overheadkosten. Deze vergoeding dekt niet alle kosten. De corporaties hebben besloten vanuit de subsidieverlening allereerst de in het kader van de bevingsproblematiek voor het collectief gemaakte externe kosten te vergoeden aan de individuele corporaties. 

4. Gevolgen voor de jaarrekening
Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaan in beperkte mate onzekerheden ten aanzien van de vastgoedwaardering per 31 december 2021. Gezien de status van de inventarisatie van de technische en economische schade aan het vastgoed, het ontbreken van voldoende referentie-transacties (zeker bij complexgewijze verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde waardering) en de lopende gesprekken en procedures met de Nationaal Coördinator Groningen, Dialoog-tafel, het Groninger Gasberaad, de NAM en het Ministere van Economische Zaken zijn de financiële consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen.

Patrimonium heeft tevens beoordeeld of zij financieel in staat is om de gevolgen van de aardbeving schade (timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van schade herstel en beperking en extra kosten in haar bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op te vangen en de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen continueren. Naar de mening van het bestuur, met de kennis ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is er geen aanleiding om te veronderstellen dat Patrimonium hier niet toe in staat zou zijn. De berekende lagere vastgoedwaardering heeft vooralsnog geen effect op de leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij per balansdatum aan de criteria van het waarborgfonds (zijnde rentedekking, Solvabiliteit op beleidswaarde en Loan-to-value) wordt voldaan. Deze situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de financiering. Patrimonium schat dit risico ten aanzien van de continuïteit op dit moment nog als laag in.

Bedrijfsonroerend goed en overige onroerend goed

Patrimonium beschikt naast woningen over andere vormen van vastgoed. In de onderstaande tabel wordt dit vastgoed weergegeven:

Tabel Overzicht van ons bedrijfsonroerend goed en overig onroerend goed

  2021
Bedrijfsmatig onroerend goed (BOG) 348
Intramuraal zorgvastgoed (ZOG) 291
Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 24
Garageboxen 317
Parkeerplaatsen 676
TOTAAL 1656

Dagelijks klachtenonderhoud

De technisch servicemedewerkers van Patrimonium voeren het gehele dagelijkse klachten-onderhoud uit. Onderhoudsklachten worden afhankelijk van de urgentie, zo spoedig mogelijk verholpen. De medewerkers hebben hun vaste wijk. Zij zijn ‘het gezicht' van Patrimonium en signaleren vanuit de dagelijkse praktijk vroegtijdig problemen. Ook vervullen ze vaak een maatschappelijke rol in deze functie. Sociale problemen die om een oplossing vragen, melden ze binnen de organisatie, waarna geprobeerd wordt gerichte zorg te organiseren door instanties.
De totale onderhoudskosten voor 2021 bedragen € 12,7 miljoen, dit is exclusief de toegerekende personeels- en organisatiekosten. De kosten van onderhoud zijn € 813 duizend lager dan begroot maar hoger dan de realisatie in 2020 (€ 11,1 miljoen). We hebben in 2021 een aantal extra werkzaamheden uitbesteed om de achterstanden in verband met de lockdown in te halen. Daarnaast zien we dat de prijzen in de afgelopen periode stijgen, dit betreft zowel de uurtarieven als de grondstoffen. We hebben ten gevolge van de coronapandemie in sommige periodes minder onderhoud kunnen uitvoeren. In de benchmark komt naar voren dat de onderhoudskosten boven gemiddeld zijn, hier is onderzoek naar gedaan en een adviesrapport opgesteld in 2021. Komend jaar gaan we starten met een aantal activiteiten om de onderhoudskosten te verlagen.

Sloop woningen

In het verslagjaar zijn geen woningen gesloopt.

Duurzaamheid

In het vorige jaarverslag zijn de drie pijlers onder onze duurzaamheidsvisie beschreven: Duurzaam Wonen, Duurzame bedrijfsvoering en Duurzaam vastgoed. In 2021 zijn initiatieven gestart om deze visie om te zetten naar concrete maatregelen. Voorbeelden van duurzaam wonen zijn o.a. de inzet van energiecoaches en de samenwerking met studenten van het Alfa College. Met de studenten werken we aan bewustwording bij huurders en hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Als het gaat om duurzame bedrijfsvoering is er een pilot gestart met de aanschaf van de eerste elektrische onderhoudsbus. In 2026 gaan we kijken of we ons wagenpark volledig emmissieloos kunnen maken. Ons bedrijfsgebouw heeft inmiddels een A+ label. Ook hier hebben we nogmaals gekeken hoe we energie kunnen besparen door o.a. het aanpassen van de ledverlichting en onze elektrische installatie. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om in 2022 meer elektrische laadpalen te realiseren op het parkeerterrein. Op het gebied van duurzaam vastgoed hebben we in 2021 ca. 300 woningen naar label A gerenoveerd. En zijn we gestart met de aansluiting van de Berkenflat (127 app.) op het duurzame warmtenet van WarmteStad. Het thema klimaatadaptatie is in 2021 gestart met een pilot betere infiltratie van water in tuinen van onze huurders. Daarnaast is bij het grootschalig vervangen van isolatie de verwijderde isolatie gebruikt om nieuwe hoogwaardige isolatieplaten te maken. Stap voor stap wordt vanuit de duurzaamheidsvisie gewerkt aan uitvoering van projecten die hierbij aansluiten.

Groot onderhoud en woningverbetering

In de afgelopen jaren is sprake van een jaarlijkse stijging van de investeringen in het planmatig onderhoud. Ook in 2021 is hier sprake van en is meer geïnvesteerd in planmatig onderhoud en verduurzaming dan in 2020. Er is ca. € 22 miljoen geïnvesteerd in planmatig onderhoud en woningverbetering. We combineren planmatig onderhoud met de verduurzaming van onze voorraad door het opstarten van grote woningverbeteringsprojecten. Zo zijn aan de Saffierstraat in Vinkhuizen 126 appartementen verduurzaamd en zijn in Selwerd 40 eengezinswoningen en 36 portieketagewoningen gerenoveerd. Ook in het zuiden van de stad zijn grootschalige groot onderhoudsprojecten afgerond aan het Hoornsediep, Laan van de Vrede en de Huygenstraat. In 2022 trekken we deze lijn door en worden  in diverse wijken waaronder Beijum, Selwerd, Vinkhuizen en de Herewegbuurt onderhouds-werkzaamheden gecombineerd met het verduurzamen van de woningen. Op het gebied van het planmatige onderhoud zijn een aantal wat grotere voor 2021 geplande projecten nog niet uitgevoerd. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2022.

Leegstand

Patrimonium stuurt op een minimale leegstand bij mutatie. Aan enige leegstand bij mutatie is niet te ontkomen omdat het regelmatig nodig is om asbest uit de woning te verwijderen en dat kost tijd. Zie onderstaande tabel. Indien we langer moeten wachten op werkzaamheden door achterstand bij de aannemers kijken we of er alvast verhuurd kan worden en de werkzaamheden in bewoonde situatie kunnen plaatsvinden.

Tabel leegstand

Wijk Q1
leegstand
Q1
%
Q2
leegstand
Q2
%
Q3
leegstand
Q3
%
Q4
leegstand
Q4
%
Beijum 1 0,13% 3 0,38% 4 0,50% 2 0,25%
Centrum 14 2,11% 14 2,11% 13 1,96% 19 2,86%
Corpus den Hoorn 6 1,03% 5 0,85% 5 0,85% 5 0,85%
De Wijert 12 3,61% 10 3,01% 12 3,61% 4 1,20%
Herewegbuurt 4 1,29% 3 0,96% 5 1,61% 3 0,96%
Hoogkerk 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Indische Buurt 5 2,76% 3 1,66% 2 1,10% 4 2,21%
Korrewegwijk 1 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Laanhuizen 1 4,17% 0 0,00% 1 4,17% 0 0,00%
Oosterpoortbuurt 3 1,07% 2 0,71% 1 0,36% 4 1,42%
Oranjebuurt 1 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Rivierenbuurt 2 0,37% 3 0,56% 1 0,19% 2 0,37%
Selwerd 8 1,29% 15 2,42% 18 2,90% 15 2,42%
Stadsparkwijk 10 4,41% 9 3,96% 4 1,76% 2 0,88%
Tuinwijk 1 0,40% 2 0,80% 4 1,60% 3 1,20%
Vinkhuizen 15 1,17% 14 1,10% 19 1,49% 10 0,78%
Totaal 84   83   89   73  

Mutatieonderhoud

Bij mutaties worden woningen indien nodig voorzien van een nieuwe keuken, douche of toilet of er vinden ingrijpende onderhoudswerkzaamheden plaats. Ook vindt in de woning bij mutatie een uitgebreide asbestinventarisatie en indien nodig een asbestsanering plaats. 

Nieuwbouw

Doel versus realiteit
Patrimonium heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks 70 nieuwbouwwoningen op te leveren. Op dit moment kan niet aan deze verwachting worden voldaan. In 2021 zijn 22 appartementen opgeleverd. In 2022 kunnen we voor het eerst in drie jaar helaas geen enkele woning opleveren.De oorzaken bevinden zich voornamelijk in de lange voorbereidingstrajecten met gemeente en/ of omwonenden. Daardoor zijn helaas nog geen bouwrechten ontstaan om te kunnen bouwen. Wel zijn met de gemeente en woningcorporaties afspraken gemaakt over de te realiseren (sociale) woningbouw. En zijn intussen diverse woningbouwplannen in voorbereiding met de gemeente en projectontwikkelaars. Patrimonium heeft tot en met 2031 afspraken gemaakt met de gemeente en ontwikkelaars om 600 woningen te realiseren op nieuwe locaties. Het eerste project dat wordt opgeleverd zijn de woningen in Beijum, op de zogenaamde Doefmatlocatie. Naar verwachting worden daar 37 woningen in 2023 gebouwd. Om de versnelling te realiseren is een projectontwikkelaar toegevoegd aan het team vastgoed. In 2022 wordt het team aangevuld met een tweede projectontwikkelaar.

Suikerzijde
In 2021 heeft Patrimonium samen met Nijestee en de gemeente Groningen een gebieds-ontwikkelaar geselecteerd. Om de haalbaarheidsstudie op te starten voor de realisatie van de 1e fase op de Suikerzijde (ca. 750 woningen). Er is intussen een intentieovereenkomst getekend en wordt er hard gewerkt aan de planvorming. Op dit moment lopen er diverse bezwaarprocedures vanuit o.a. natuur- en milieuorganisaties. Dit maakt de planning onzeker. Verwacht wordt dat in 2024 de eerste woningen worden gerealiseerd.

Woonmanifestatie “Bouw Anders”
De gemeente Groningen heeft een lange traditie aan woonmanifestaties zoals De Intense Stad, Intense Laagbouw, BouwJong en Wonen in Stadshart. Woongebouwen La Liberté en Palladium zijn voor Patrimonium projecten die hieruit zijn voortgekomen. In 2021 heeft de gemeente een nieuwe woonmanifestatie “Bouw Anders” gestart. De uitdaging is om samen met ontwerpende partijen te kijken waar de focus ligt op kwaliteit en betaalbaarheid. Er zijn 14 locaties geselecteerd door de gemeente. Patrimonium heeft een prominente rol bij een tweetal locaties. In Corpus den Hoorn wordt gewerkt aan een studie voor de hoek Canadalaan en Laan van de Vrijheid. In Vinkhuizen kijken we aan de Platinalaan naar toekomstbestendig wonen voor ouderen. Eind 2022 worden de plannen gepresenteerd tijdens de manifestatie ‘Bouw Anders”.

Sloop-nieuwbouw
In 2021 zijn diverse studies opgezet om diverse woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. We verwachten in 2022 de eerste sloopbesluiten te kunnen nemen om in 2023-2024 nieuwe woningen te kunnen realiseren op inbreidingslocaties. Patrimonium is van plan om tot 2031 189 woningen te slopen en wil hier proberen met verdichting meer woningen terug te bouwen.

Samenstelling bezit

Het aantal woningen bedroeg aan het einde van het verslagjaar 6.206. In de onderstaande tabel is ons totale vastgoed weergegeven (per 31 december 2021).

Tabel totale vastgoed

Bedrijfsmatig, maatschappelijk en intramuraal onroerend goed  
Bedrijfsmatig onroerend goed (BOG) 348
Intramuraal zorgvastgoed (ZOG) 291
Maatschappelijk onroerend goed (MOG) 24
subtotaal 663
   
Parkeergelegenheden  
Garageboxen 317
Parkeerplaatsen 676
subtotaal 993
   
Woongelegenheden  
Eengezinswoningen (EGW) 915
Meergezinswoningen (MGW) 5.291
Zorgeenheid (extramuraal)  
subtotaal 6.206
   
TOTAAL AANTAL VHE 7.862

Tabel overzicht woningbezit naar bouwjaar

Bouwjaar Aantal Incl. Intramurale zorgeenheden in % Aantal Excl. Intramurale zorgeenheden in %
Tot 1945 574 9% 552 9%
1945 - 1959 1.086 17% 1.086 17%
1960 - 1975 1.813 28% 1.790 29%
1976 - 1990 2.197 34% 2.117 34%
1991 en later 827 13% 661 11%
TOTAAL 6.497 100% 6.206 100%

Dit overzicht laat zien dat Patrimonium relatief oud bezit heeft, wat meer onderhoudskosten met zich meebrengt. Het is noodzaak om op termijn bij bepaalde wooncomplexen te kiezen voor sloop en vervangende nieuwbouw waarmee het bezit wordt verjongd.

Betaalbare woningen voor de doelgroepen van beleid

De samenstelling van onze voorraad huurwoningen is als volgt: 23% van de woningen heeft een huurprijs < € 442,46 en behoort tot de goedkope voorraad; 73% van de woningen heeft een huurprijs tussen € 442,46 en € 678,66 en valt in de categorie betaalbare voorraad. 

Tabel Woningvoorraad naar huurprijs

Aantal woongelegenheden Aantal 2021 in %
< 442,46 1.420 23%
> 442,46 - 633,25 4.127 67%
> 633,25 - 678,66 369 6%
> 678,66 - 752,33 230 4%
> 752,33 60 1%
TOTAAL 6.206 100%

Bovengenoemde huurprijsgrenzen zijn dezelfde als genoemd in de Wet op de Huurtoeslag. De gemiddelde huurprijs van alle woningen bedraagt € 527,38. Dit is een stijging van gemiddeld 1,26% ten opzichte van de gemiddelde huurprijs voor 2019 (€ 520,80). De reguliere huurprijsverhoging per 1 juli was nihil, de stijging van de gemiddelde huurprijs is met mutatie gerealiseerd.

Verhuiskostenreglement

Binnen het Nieuw Lokaal Akkoord is een Sociaal Plan wijkvernieuwing vastgesteld. Hierin is vastgelegd wat een huurder van een corporatie in de stad Groningen mag verwachten als de huurder gedwongen moet verhuizen in verband met de noodzakelijke sloop of renovatie van de huurwoning. Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding is voor 2021 vastgesteld op € 6.500 voor een zelfstandige woning. Aangezien Patrimonium in 2021 geen sloop en omvangrijke renovaties had, is er geen gebruik gemaakt van dit reglement. 

Verkoop woningen

In de begroting was in 2021 de doelstelling opgenomen om 20 woningen te verkopen. In 2021 zijn 13 woningen verkocht waardoor de verkoop is achtergebleven op de begroting. De voorbereidingen die worden getroffen voordat de woning te koop kan worden aangeboden zijn in sommige gevallen omvangrijk: denk aan oprichten VVE, herstellen grote bouwkundige issues, hierdoor is de verkoop van een aantal woningen vertraagd. Ondertussen is de procedure rond de verkoop van woningen efficiënter opgezet. In 2022 verwachten we de doelstelling om 20 woningen te kunnen verkopen te realiseren.
Om een deel van onze investeringen te financieren, verkopen wij sociale huurwoningen bij mutatie of aan zittende huurders als deze op een eerder vastgestelde verkooplijst staan. De woningen worden verkocht tegen marktwaarde. De verkoop verloopt via een makelaar. In 2021 waren er 20 woningen begroot voor de verkoop. Er zijn in totaliteit 13 woningen verkocht met een gemiddelde verkoopprijs van € 215 duizend. De totale verkoopopbrengst van de woningen was 25% gemiddeld per woning hoger dan begroot.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting