Spring naar inhoud

Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB

Gescheiden balans

(na resultaatbestemming)

Activa

In €

  2021
DAEB
2021
Niet-DAEB
2020
DAEB
2020
Niet-DAEB
Vaste activa        
Vastgoedbeleggingen        
DAEB vastgoed in exploitatie 944.386.740 - 825.306.774 -
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie - 36.304.572 - 32.952.677
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 186.494 - 3.147.680 738.009
  944.573.234 36.304.572 828.454.454 33.690.686
         
Totaal van materiële vaste activa        
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.297.010 - 1.463.270 -
         
Financiële vaste activa        
Netto vermogenswaarde niet-DAEB 21.873.743 - 18.332.832 -
Interne lening 12.540.000 - 14.850.000 -
Latente belastingvorderingen 1.386.528 - 1.531.528 -
Overige effecten 1.219 - 1.219 -
  35.801.490 - 34.715.579 -
         
Vlottende activa        
Voorraden        
Overige voorraden 416.315 23.590 471.659 26.503
         
Vorderingen        
Huurdebiteuren 485.653 117.952 476.927 322.408
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.394.651 122.585 148.129 4.347
Overige vorderingen 2.241.465 119.671 156.394 10.614
Overlopende activa 1.030.400 15.584 305.692 16.635
  6.151.869 376.062 1.087.142 354.004
Liquide middelen 5.312.575 - 4.240.429 442.457
  11.880.759 399.652 5.799.230 822.964
         
  993.552.493 36.704.224 870.432.533 34.513.650

Passiva

  2021 2021 2020 2020
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
Eigen vermogen        
Herwaarderingsreserve 615.382.132 13.307.421 519.744.917 10.931.469
Overige reserves 145.431.509 6.862.982 125.720.237 7.401.363
  760.813.641 21.990.403 645.465.154 18.332.832
Voorzieningen        
Onrendabele investeringen en herstructureringen 1.788.643 2028 4.305.329 -
Oerige voorzieningen 420.581 21.503 300.771 15.197
  2.209.224 23.531 4.606.100 15.197
Langlopende schulden        
Langlopende leningen aan overheden 4.241.637 - 6.420.439 -
Schulden aan banken 204.174.865 543120 197.952.212 -
Interne lening - 12.540.000 - 14.850.000
  208.416.502 13.083.120 204.372.651 14.850.000
         
Kortlopende schulden        
Schulden aan overheid 416.575 - 535.658 -
Schulden aan banken 7.493.223 24195 8.012.967 -
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.302.269 904.263 1.155.359 582.296
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.217.045 40.452 1.397.389 97.337
Schulden terzake van pensioenen 46.752 2.461 53.899 2.837
Overige schulden 7.758.789 127.117 1.292.967 218.799
Overlopende passiva 2.878.473 508.682 3.540.389 414.352
  22.113.126 1.607.170 15.988.628 1.315.621
         
  993.552.493 36.704.224 870.432.533 34.513.650

Gescheiden winst-en-verliesrekening

In €

  2021 2021 2020 2020
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
         
Huuropbrengsten 40.438.235 2.164.321 39.613.426 2.248.461
Opbrengsten servicecontracten 2.238.165 104.687 2.260.559 100.592
Lasten servicecontracten -2.295.676 -82.743 -2.095.812 -159.791
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.335.107 -67.378 -1.346.948 -83.680
Lasten onderhoudsactiviteiten -14.760.498 -705.466 -13.582.508 -500.881
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -8.047.530 -416.895 -8.208.210 -578.115
Nettoresultaat exploitatievastgoedportefeuille 16.237.589 996.526 16.640.507 1.026.586
         
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.271.075 446.869 2.836.115 207.680
Toegerekende organisatiekosten -27.466 -1.382 -26.464 -3.129
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.531.916 -248.641 -1.997.428 -171.840
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 711.693 196.846 812.223 32.711
         
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 4.733.239 114.632 -4.110.777 10.975
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 99.693.075 2.775.676 78.221.740 321.349
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 104.426.314 2.890.308 74.110.963 332.324
         
Kosten overige activiteiten - - -183.055 -9.634
         
Overige organisatiekosten -1.645.580 -83.821 -1.404.517 -66.639
         
Kosten omtrent leefbaarheid -650.421 -17.141 -755.591 -74.417
Bedrijfsresultaat 119.079.595 3.982.718 89.220.530 1.240.931
Interne lening rentebaten 267.564 - 259.875 -
Interne lening rentelasten - -267.564 - -259.875
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1230 61 544 29
Rentelasten en soortgelijke kosten -6.694.128 -13.085 -7.186.433 -4.294
         
Totaal van financiële baten en lasten -6.425.334 -280.588 -6.926.014 -264.140
Resultaat voor belastingen 112.654.261 3.702.130 82.294.516 976.791
         
Belastingen -846.682 -44.562 -1.020.842 -53.729
         
Resultaat deelnemingen 3.540.908 - 923.062 -
Resultaat 115.348.478 3.657.568 82.196.736 923.062
Resultaat na belastingen 115.348.478 3.657.568 82.196.736 923.062

Gescheiden kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

  2021 2021 2020 2020
  DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB
Kasstroom uit operationele activiteiten        
Operationele ontvangsten        
Huurontvangsten 40.547.668 2.130.053 39.823.691 2.021.401
Vergoedingen 2.111.589 79.108 2.200.665 76.435
Overige bedrijfsontvangsten 497.006 25.404 212.120 11.068
Ontvangen interest - interne lening 267.564 - 269.500 -
Ontvangen interest - overig - - 30.247 -
Saldo ingaande kasstromen 43.423.827 2.234.565 42.536.223 2.108.904
         
Operationele uitgaven        
Erfpacht - - 968 -
Betalingen aan werknemers -3.762.492 -198.192 -3.718.537 -194.034
Onderhoudsuitgaven -11.873.568 -395.889 -11.403.245 -364.421
Overige bedrijfsuitgaven -8.095.917 -378.277 -8.702.490 -454.097
Betaalde interest -7.585.295 -274.739 -7.045.369 -269.500
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -152.828 - -52.554 -
Verhuurdersheffing -4.404.140 - -4.832.640 -
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -289.894 - -487.070 -
Vennootschapsbelasting -2.953.290 -155.436 -2.200.083 -114.801
Saldo uitgaande kasstromen -39.117.424 -1.402.534 -38.441.020 -1.396.852
Kasstroom uit operationele activiteiten 4.306.403 832.032 4.095.203 712.052
         
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten        
MVA ingaande kasstroom        
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB 2.459.229 446.400 2.877.850 -
(Des)Investeringsontvangsten overig DAEB        
Totaal van tntvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa - - 1.312.449 -
  2.459.229 446.400 4.190.299 -
         
MVA Uitgaande kasstroom        
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB -555.897 - -3.941.341 -
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB - -55.827 - -711.133
Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB -15.757.544 - -14.329.888 -
Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB - -8.762 - -6.641
Investeringen overig -87.150 - -537.481 -
Verwerving van materiële vaste activa -16.400.591 -64.589 -18.808.710 -717.774
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -13.941.362 381.811 -14.618.411 -717.774
         
FVA        
Ontvangsten overig 6.123.039 87.136 - -
Uitgaven overig -609.750 -750 - -
Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa 5.513.289 86.386 - -
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten -8.428.073 468.196 -14.618.411 -717.774
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Financiering ingaande kasstromen        
Nieuwe te borgen leningen 36.500.000 - 30.900.000 -
Aflossing interne lening DAEB 2.310.000 - - -
Nieuwe ongeborgde leningen niet- DAEB-investeringen - 554.800 - -
Tussentelling inkomende kasstromen 38.810.000 554.800 30.900.000 -
Financiering uitgaande kasstromen        
Aflossing door WSW geborgde leningen -33.832.058 - -21.276.202 -
Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen - -11.680 - -
Aflossing interne lening niet-DAEB - -2.310.000 - -
Tussentelling uitgaande kasstromen -33.832.058 -2.321.680 -21.276.202 -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.977.942 -1.766.880 9.623.798 -
  856.273 -466.652 -899.410 -5.722
         
Toename van geldmiddelen 856.273 -466.652 -899.410 -5.722
         
Geldmiddelen aan het begin van de periode 4.240.429 442.457 5.139.839 448.179
Geldmiddelen aan het einde van de periode 5.096.702 -24.195 4.240.429 442.457
  856.273 -466.652 -899.410 -5.722

WNT-verantwoording 2021 Patrimonium Groningen

De WNT is van toepassing op Patrimonium Groningen. Voor 2021 is voor Patrimonium Groningen de klassenindeling F van toepassing met een bezoldigingsmaximum ad €175.000.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

2021

Bedragen x € 1

  A. de Vries S.J. Krajenbrink
Functiegegevens Directeur- bestuurder Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021   1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0
Dienstbetrekking?   ja
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - 129.189
Beloningen betaalbaar op termijn - 18.176
Subtotaal - 147.365
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum - 175.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -
Bezoldiging - 147.365
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

2020

Bedragen x € 1

  A. de Vries S.J. Krajenbrink
Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/05 01/06 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 60.073 70.610
Beloningen betaalbaar op termijn 9.697 12.989
Subtotaal 69.770 83.599
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 69.770 98.230
Bezoldiging 69.770 83.599

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

  Mr. Drs F.C.A. van der Meulen Dhr. P.W. Pruim Mw. A.W.V. Hak
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/7 1/1 - 31/12
Bezoldiging      
Bezoldiging 18.757 7.646 13.391
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.250 10.208 17.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen in € 1

  Mr. Drs F.C.A. van der Meulen Dhr. P.W. Pruim Mw. A.W.V. Hak
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging      
Bezoldiging 17.992 12.232 12.896
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.200 16.800 16.800

Gegevens 2021

Bedragen in € 1

  Mw. J.G. Waanders - Kolhoop Dr. Ing. J. Veuger Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging      
Bezoldiging 12.727 12.727 12.727
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.500 17.500 17.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

  Mw. J.G. Waanders - Kolhoop Dr. Ing. J. Veuger Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging      
Bezoldiging 12.232 12.232 12.232
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.800 16.800 16.800

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting