Spring naar inhoud

Balans per 31 december 2021

Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)

Activa

In €

    31 december 2021 31 december 2020
Vaste activa      
Vastgoedbeleggingen 1    
DAEB vastgoed in exploitatie   944.386.740 825.306.773
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie   36.304.573 32.952.677
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   186.494 3.885.689
Totaal van vastgoedbeleggingen   980.877.807 862.145.139
       
Totaal van materiële vaste activa 2    
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie   1.297.010 1.463.270
       
Financiële vaste activa 3    
Latente belastingvorderingen   1.386.528 1.531.528
Overige effecten   1.219 1.219
Totaal van financiele vaste activa   1.387.747 1.532.747
TOTAAL VAN VASTE ACTIVA   983.562.564 865.141.156
Vlottende activa      
Totaal van voorraden 4    
Overige voorraden   439.905 498.162
       
Vorderingen 5    
Huurdebiteuren   603.605 799.335
Vordering ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen   2.517.236 152.476
Overige vorderingen   2.360.836 167.008
Overlopende activa   1.046.254 322.327
Totaal van vorderingen   6.527.931 1.441.146
       
Liquide middelen 6 5.312.575 4.682.886
TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA   12.280.411 6.622.194
       
TOTAAL VAN ACTIVA   99.842.975 871.763.350

Passiva

In €

    31 december 2021 31 december 2020
Eigen vermogen 7    
Herwaarderingsreserve   615.382.133 519.744.917
Overige reserves   145.548.172 125.720.237
TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN   760.930.305 645.465.154
       
Voorzieningen 8    
Onrendabele investeringen en herstructureringen   1.790.672 4.305.329
Overige voorzieningen   442.084 315.968
TOTAAL VAN VOORZIENINGEN   2.232.756 4.621.297
       
Langlopende schulden 9    
Schulden aan overheid   4.241.636 6.420.439
Schulden aan banken   204.717.984 197.952.212
TOTAAL VAN LANGLOPENDE SCHULDEN   208.959.620 204.372.651
       
Kortlopende schulden 10    
Rekening-courant bank   240.070 -
Schulden aan overheid   416.575 535.658
Schulden aan banken   7.277.348 8.012.967
Schulden aan leveranciers en handelskredieten   3.206.529 1.737.654
Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen   1.257.497 1.494.726
Schulden terzake van pensioenen   49.213 56.736
Overige schulden   7.885.907 1.511.766
Overlopende passiva   3.387.155 3.954.741
TOTAAL VAN KORTLOPENDE SCHULDEN   23.720.294 17.304.248
       
TOTAAL VAN PASSIVA   995.842.975 871.763.350
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting