Spring naar inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Versnellen en verbeteren

Patrimonium wil als corporatie staan voor goed wonen in onze mooie Groningse wijken. Daarbij willen we vanuit onze visie een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven die er liggen op de woonagenda. Deze opgaven zijn op dit moment erg groot. Er is een groot tekort aan woningen waardoor mensen moeilijk aan een woning kunnen komen. Versnelde verduurzaming van woningen door de hoge energielasten. Een energietransitie waarbij de woningen van het gas af moeten. Het huisvesten van steeds meer mensen met urgentie (o.a. statushouders, uitstroom instellingen, etc.). Er is sprake van een hoge inflatie waardoor de betaalbaarheid voor onze huurders onder druk staat en bouwkosten stijgen ect.

Stuk voor stuk belangrijke opgaven die het verdienen om opgepakt te worden, waarbij we ons  realiseren dat niet alles tegelijk kan en sommige zaken de nodige voorbereiding nodig hebben. In 2021 hebben we mooie stappen mogen zetten op diverse terreinen en hebben de ingezette lijn van verdere professionalisering die een aantal jaar geleden is ingezet ook in 2021 ondanks corona mogen voortzetten. Daarmee kunnen we dan met optimisme naar de toekomst kijken. Zeker met het oog op het afschaffen van de verhuurdersheffing.

Zo gaan we de komende jaren onze woningvoorraad verder uitbreiden. In 2021 is hier veel voorbereidend werk voor verricht met de voorbereiding van een aantal herstructureringsprojecten en de overeenkomst met de gemeente Groningen voor de bouw van betaalbare woningen op de Suikerzijde. Gelet op de krapte van de woningmarkt is het voor ons zaak om hier extra tempo op te zetten. Dit vraagt om het versnellen van procedures waarvoor we onze overheden uiteraard nodig hebben.

Vanuit onze opdracht hechten we veel waarde om onze aarde goed door te geven aan volgende generaties. Goed omgaan met wat God ons heeft toevertrouwd. Dat maakt dat we als Patrimonium fors inzetten op verduurzaming. Honderden woningen hebben we in 2021 naar label A gebracht. En dit tempo willen we vasthouden en waar mogelijk versnellen. Immers de energielasten vormen door de stijgende tarieven een steeds zwaardere last voor onze huurders. Als verhuurder voelen we ons verantwoordelijk om onze bijdrage te leveren aan het terugdringen van die lasten. 

We hebben het afgelopen jaar mooie stappen mogen zetten in onze dienstverlening. Het inrichten van ons Klantenpunt om de vragen van de huurder sneller en efficiënter af te handelen hebben we in het najaar weten te realiseren. We zagen dat terug in de waardering van u als huurder voor onze dienstverlening. Dit ondanks dat we onze dienstverlening niet altijd optimaal hebben kunnen inzetten door de coronamaatregelen. 
De ingezette lijn zetten we verder door en waar mogelijk gaan we versnellen en verbeteren. In verbinding met onze belangrijke partners zoals de HPPG, gemeente Groningen, collega-corporaties en maatschappelijke instellingen. Juist in deze tijd vraagt dat om samen de schouders er onder te zetten. Zodat we nog meer mensen een thuis kunnen bieden.

Drs. S.J. Krajenbrink
Bestuurder Christelijke Woningstichting Patrimonium

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting